Eindelijk duidelijkheid voor De Nieuwe Skâns Gorredijk!

Eindelijk, eindelijk duidelijkheid voor Gorredijk!

Gorredijk heeft lang genoeg gewacht, Opsterlands Belang wil Gorredijk duidelijkheid geven. Wie straks wil sporten, gaat naar Kortezwaag en wie op zoek is naar cultuur en onderwijs kan terecht in ’t centrum van Gorredijk.

Geen multi-dimensionale keuzes meer, geen dure voorbereidingskredieten meer, geen wachten meer, geen valse hoop om het verleden terug te laten komen, maar een keuze voor de toekomst!

Het betoog van Opsterlands Belang is samen te vatten in 3 punten:

 1. Opsterlands Belang stemt in met het meest betaalbare scenario 1a omdat er ook geld over moet blijven voor MFAs in kleinere dorpen. Met een amendement beperken we het budet.
 2. Met een motie geven we bouwbedrijven de kans innovatief mee te denken om de bouwkosten in de hand te houden.
 3. Ook de gebruikers van De Skâns moeten directe invloed krijgen. Met een motie regelen we dat.

Opsterlands Belang stemt in met het meest betaalbare scenario 1a omdat er ook geld over moet blijven voor MFAs in kleinere dorpen.

Reeds in 2015 hebben we het besluit voor een Nieuwe Skâns genomen, maar dit jaar leek de synergie verdwenen en leken de financiën onzeker. Kersverse wethouder Anko Postma werd meteen in ’t diepe gegooid en hij heeft samen met onze ambtenaren hard gewerkt om meerdere scenario’s door te rekenen, partijen op een lijn te krijgen en de financiële onzekerheden te mitigeren. Hulde voor dit hardwerkende team!

De fractie van Opsterlands Belang stemt in met het voorstel 1a, waarom:

 1. Verbouwen om het verleden langer in stand te houden is géén optie voor mijn fractie. Opsterlands Belang wil niet dat de rekening om het verleden in stand te houden, wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.
 2. We kiezen voor scenario 1a en niet voor duurdere scenario’s omdat er ook geld moet overblijven voor faciliteiten in de andere dorpen.
 3. Tenslotte, zowel de Skâns, als de BHS, als Comprix vinden dit het beste scenario.

Door nú te kiezen voor nieuwbouw, schuiven we de kosten van het instand houden van het verleden niet door naar toekomstige generaties maar nemen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze jeugd.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat een prijstoename goed mogelijk is door krapte doordat de markt voor dergelijke werken sterk aantrekt. Mijn fractie wil een duidelijk signaal aan bouwondernemingen afgeven: De financiële ruimte voor budgetoverschrijdingen, die is er niet, punt!

Opsterlands Belang geeft dit project dus geen financiële carte-blanche. Ook voor projecten in kleinere dorpen zal er in de toekomst geld beschikbaar moeten zijn. Dus indien na aanbesteding blijkt dat het project meer geld dan het door de raad beschikbaar gestelde budget gaat kosten, vindt Opsterlands Belang dat er óf innovatieve oplossingen gevonden moeten worden óf soberder gebouwd moet worden.

Geheel volgens het duale karakter van deze raad wil Opsterlands Belang samen met coalitiepartijen ChristenUnie en CDA dan ook voorstellen het raadsbesluit “Project MFA Gorredijk“  te wijzigen door een beslispunt 7 toe te voegen dat luidt:

Dat het door de gemeenteraad ter beschikking gestelde budget voor de MFA taakstellend is. Bij eventuele tekorten zullen aanpassingen gepleegd moeten worden om binnen het budget te blijven waarbij de ruimte in eerste instantie moet worden gevonden bij de (ver)bouw van de BHS. Deze aanpassingen mogen nooit leiden tot een lager ruimtebeslag dan op grond van de meest actuele leerlingenprognoses noodzakelijk is.

Door dit amendement blijven er in de toekomt ook financiële middelen over voor de andere dorpen.

Met een motie geven we bouwbedrijven de kans innovatief mee te denken om de bouwkosten in de hand te houden.

Geheel volgens de kantelingsgedachte, heeft Opsterlands Belang samen met de ChristenUnie, CDA, PvdA en VVD een mogelijke oplossing voor deze uitdaging bedacht.

Overwegende dat de hoeveelheid middelen voor het project Comprix/Skâns/BHS is gelimiteerd vergt dit adequate beheersing van de financiële risico’s en sturing op een efficiënt ontwerp en een doordacht realisatie proces. Ook moet  er een planologische procedure worden doorlopen en deze periode van een jaar kan worden benut voor een degelijke voorbereiding.

We zijn van mening dat middels een marktconsultatie voorafgaande aan de aanbesteding, risico’s beter en sneller inzichtelijk kunnen worden gemaakt en creatieve ideeën en innovatieve werkwijzen kunnen worden ingebracht en gekoppeld. De kosten voor externe expertise bij marktconsultaties zullen zichzelf terug verdienen doordat voorgestelde innovaties en creativiteit, besparingen opleveren en de risico’s beter beheersbaar maken.

Daarom verzoeken wij het college

 1. de mogelijkheid van een marktconsultatie te overwegen waardoor geheel volgens de kantelingsgedachte, de kracht van marktpartijen optimaal kan worden ingezet, met als doel het verkrijgen van een doordacht ontwerp en beheersing van de financiële risico’s.
 2. De kosten voor de externe expertise ten koste te laten gaan van het project zelf.
 3. De raad actief te informeren over de uitkomst van de marktconsultatie.

Door deze motie zal hopelijk het eerder ingeleverde taakstellende amendement. niet nodig zijn.

Tenslotte willen we de gebúikers van De Skans in Gorredijk een stem geven

Mijn fractie wil dat Gorredijk in controle blijft.

Samen met ChristenUnie, PvdA en CDA overwegen we dat de directie van De Skâns vanaf de samenstelling van het Programma van Eisen (PvE) tot en met het ontwerp dat er nu ligt, met enige regelmaat overleg heeft gevoerd met de gebruikers;

De vertegenwoordiger van De Skâns in de klankbordgroep is ook altijd bij het overleg met de gebruikers aanwezig.

De huidige klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van omwonenden van het plangebied, Plaatselijk Belang en personeel van De Skâns, BHS en Flambou/Trimbeets;

Daarom verzoeken wij het college

 1. Vertegenwoordigers van de gebruikers van De Skâns in de gelegenheid te stellen direct mee te spreken in de klankbordgroep.
 2. Er zorg voor te dragen dat de stuurgroep de klankbordgroep vooraf consulteert alvorens er door de stuurgroep een besluit wordt genomen.

Met deze motie krijgen de gebruiker van De Skâns in Gorredijk een stem.

Samenvattend:

 1. Opsterlands Belang stemt in met het meest betaalbare scenario 1a omdat er ook geld over moet blijven voor MFAs in kleinere dorpen. Met een amendement beperken we het budet.
 2. Met een motie geven we bouwbedrijven de kans innovatief mee te denken om de bouwkosten in de hand te houden.
 3. Ook de gebruikers van De Skâns moeten directe invloed krijgen. Met een motie regelen we dat.

Tenslotte zullen we nog enkele sterke moties van andere partijen steunen, maar daar zullen zij u straks meer over vertellen.

Gorredijk … Hora est, het is tijd!

Eindelijk.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.