Giftenreglement Opsterlands Belang

Het is van groot belang voor de vitaliteit van het Opsterlands Belang dat deze waar mogelijk op de financiële inzet  van haar leden en sympathisanten steunt. Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van groot belang om vast te leggen welke randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. Hiertoe heeft het bestuur van Opsterland Belang het volgende ingesteld:

Artikel 1 – Het begrip gift

Artikel 1.1

Als giften worden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen. Aldus zal het reglement zich ook uitstrekken tot de regelmatige contributie van de leden van de partij.

Artikel 1.2

Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen echter zonder twijfel als gift moeten worden aangemerkt. Dit geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten.

Artikel 1.3

In geval van op geld waardeerbare prestaties die jegens de partij om niet verricht worden, is het onderscheidend criterium of degene die de prestatie of arbeid verricht in het dagelijks leven dezelfde activiteit in het kader van zijn beroep of bedrijf ontplooit. Slechts indien dat het geval is zal de prestatie als gift worden aangemerkt.

Artikel 1.4

Het criterium genoemd in 1.4. geldt eveneens voor sponsoring. Indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven, dan behoeft zijn betaling niet als gift te worden aangemerkt. Te denken valt aan verkoop van advertentieruimte in geschriften van de partij of van andere mogelijkheden tot het maken van reclame.

 

Artikel 2 – De toelaatbaarheid van giften

Artikel 2.1

Op de Opsterlands Belang-volksvertegenwoordigers wordt jaarlijks een beroep gedaan voor een financiële bijdrage aan de partij van 750 euro per raadslid en 1250 euro per wethouder. Daarnaast kan er om incidente eenmalige giften gevraagd worden.

Artikel 2.2

Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

Artikel 2.3

Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 2.4

De schenker heeft geen invloed op de besteding van de gift. De leden van Opsterlands Belang besluiten over en controleren de bestemming van de giften bij de jaarlijkse ledenvergadering als onderdeel van het financieel jaarverslag/de begroting.

 

Artikel 3 – Maximale omvang

Artikel 3.1

Voor Opsterlands Belang geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften. Giften boven de 3500 euro worden vermeld op de website van Opsterlands Belang waarbij de schenker met naam en adres wordt vermeld.

Artikel 3.2

Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten.

Artikel 3.3

Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden niet aangenomen.

 

Artikel 4 – Verantwoording van giften

Artikel 4.1

In de jaarstukken wordt aan de leden verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften, zowel qua omvang, herkomst als bestemming.

 

Artikel 5 – Sponsoring

Artikel 5.1

Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of naamvermelding bij partijactiviteiten.

Artikel 5.2

Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.

Artikel 5.3

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen sponsorgelden.

Artikel 5.4

Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen.

 

Artikel 6 – Slotbepalingen

Artikel 6.1

Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van de ledenvergadering van Opsterlands Belang.

Artikel 6.2

Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.

Artikel 7.3

Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Bankrekening nummer : NL58 RABO 0363 1066 77 ten name van OPSTERLANDS BELANG