Introductie

Opsterlands Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor mensen in Opsterland. Het belang van de inwoners van Opsterland staat bij ons steeds voorop. Bij ons staan werken, wonen en omgeving hoog op de agenda. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie platteland/buitengebied.

Opsterlands Belang is opgericht op 2 maart 1970. Het is één van de oudste lokale partijen in Nederland. Door het vertrouwen van de kiezers zijn we de grootste partij in de gemeenteraad. Daardoor hebben we een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Los van de landelijke politiek hebben we onze standpunten kunnen bepalen.  We steunen particuliere initiatieven, zijn sociaal en zonder fratsen. Op deze manier doen we wat goed is voor de inwoners van Opsterland, van onderen op en dus lekker dichtbij!

Opsterlands Belang is een lokale partij, dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk, van jong tot oud en van progressief tot conservatief hier samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Want Opsterlands Belang staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gezond en vitaal voelen in onze gemeente. Opsterlands Belang staat voor een krachtige samenleving waar binnen de gemeente mensen echt verder helpt als dat nodig is.

De krêft oan de Mienskip, power to the people! En de gemeente als vangnet als het niet (meer) lukt.

 

De programma beginselen van Opsterlands Belang

Onze mening en besluiten zijn gebaseerd op:

 • Verbetert het besluit het welzijn van burgers?
  Burgers moeten een zinvol bestaan ervaren, zich kunnen ontplooien en kunnen ontspannen, zich gezond en gelukkig kunnen voelen. Werk is van wezenlijk belang. De gemeente stimuleert dat de inwoners, dorpen, instellingen en bedrijven dit zoveel mogelijk zelf doen. Voor kwetsbare groepen en organisaties is er een vangnet.
 • Gaat het besluit uit van dienstbaarheid aan de gemeenschap?
  De gemeente voert in principe alleen datgene uit wat centraal goedkoper is (en dat wat wettelijk moet) om zo het welzijn van inwoners te verhogen. Dat wat centraal uitgevoerd niet goedkoper is, laten we over aan de markt. De gemeentelijke organisatie dient “lean and mean” te zijn en werken in dienst van de bevolking.
 • Gaat het besluit uit van eigen verantwoordelijkheid?
  Inwoners zijn verantwoordelijk voor de leefomgeving. “De gemeente, dat ben je zelf”. Gedrag dat niet bijdraagt aan het algemeen welzijn van inwoners mag gesanctioneerd worden.
 • Gaat het besluit uit van de Krêft oan (fan) de Mienskip?
  Wordt ondernemingszin gestimuleerd met het besluit? Wordt zelfredzaamheid gestimuleerd met het besluit? Wordt initiatief beloond met het besluit?
 • Bevordert het besluit maatschappelijke rechtvaardigheid?
  Besluiten, wet- en regelgeving moeten maatschappelijke rechtvaardigheid bevorderen.
 • Gaat het besluit uit van compensatie?
  Ondernemingszin wordt gestimuleerd, maar er moet naar gestreefd worden het extra beslag op publieke leefomgeving te compenseren. Wordt er een uitzondering toegestaan aan een bedrijf of inwoner, wat is dan de tegenprestatie waar de overige inwoners van Opsterland beter van worden?
 • Is het besluit in balans met bestuurlijke omgeving?
  Is het besluit logisch en consequent wanneer ook gekeken wordt naar beleid in buurgemeenten en de provincie Fryslân? Dit om te voorkomen dat niet besloten wordt wat optimaal is voor Opsterland op de korte termijn, nadelig is voor Opsterland op de lange termijn.
 

Onze dorpen

Opsterland telt 16 dorpen: grote en kleine dorpen. Gemeenschapszin is een voorwaarde om gezamenlijk voorzieningen in stand te houden.  We staan met z’n allen voor de grote uitdaging om voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar te behouden voor iedereen. Opsterlands Belang wil dat de gemeente zorgt voor de basis en de plus komt voort uit de gezamenlijkheid in de dorpen om de leefbaarheid nog beter te maken.

Wij blijven investeren in multifunctionele centra en sport.  Dorpshuizen zijn het hart van onze gemeenschap waarbij zoveel mogelijk ook andere voorzieningen worden gekoppeld om mensen te trekken en te binden. De toegang tot het dorpshuis moet laagdrempelig blijven en ruimte bieden voor niet-commerciële organisaties uit het dorp. We zijn tegen privatiseringen van voorzieningen wanneer daardoor een ondernemer een monopolie krijgt op dorpsvoorzieningen. Daardoor worden we namelijk te kwetsbaar voor de markt (zie het Schatzenburg debacle bij Menaldum en vele andere voorbeelden). Alleen wanneer een voorziening dreigt te verdwijnen, kunnen we met privatisering instemmen. Zonder dorpshuis geen dorp!

 

Scholen

Scholen zijn essentieel voor de leefbaarheid op het platteland: door de krimp kwam een aantal scholen al beneden de wettelijke norm om open te kunnen blijven. We willen dat scholen gestimuleerd worden om samen te werken en zo mogelijk tot 1 school per dorp te komen. Zo voorkomen we dat er helemaal geen school meer in een dorp overblijft.

 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid via de weg van de dorpen moet passend zijn. Elk dorp moet minimaal via een 80 km weg verbonden zijn met de N381 of A7. Wij vragen voor fietsers meer aandacht. De fietssnelheid gaat steeds verder omhoog: de kwaliteit van de (recreatieve) fietspaden dient hierop berekend te zijn, weg met de hobbels en bobbels. Fietsen is gezond en nauwelijks milieubelastend. Het aantal (recreatieve) fietspaden willen wij verder uitbreiden: goed voor toerisme en onze eigen inwoners.

Mensen die niet zelfstandig kunnen reizen zijn aangewezen op openbaar vervoer. Opsterlands Belang streeft ernaar de buslijnen in stand te houden. Maar als dat niet meer haalbaar is, kiezen we voor nieuwe vormen van “samen rijden”. Via internet komt vraag en aanbod bij elkaar. Het bevordert de gemeenschapszin en saamhorigheid.

Onze inwoners hebben behoefte aan goede internetverbindingen. Op het platteland gaat de provincie in de witte gebieden aan de slag met glasvezel met Kabel Noord. Indien mogelijk moet Opsterland aandeelhouder worden. Ook willen we aandacht houden voor de zogenaamde grijze gebieden waar de verbindingen nog wel snel genoeg zijn, maar in de toekomst niet meer. Wanneer een straat wordt opengebroken, dan kan er meteen glasvezel mee aangelegd worden. Dat kost nu extra geld, maar levert het in de toekomst dubbel en dwars weer op.

 

Vrijwilligers

We willen dat de gemeente de dorpen adequaat ondersteunt met het opbouwen en volhouden van de gemeenschapszin. Dorpsgemeenschappen danken een groot deel van de kracht aan de inzet van vrijwilligers. Opsterlands Belang is dorpspartij nummer 1 in Opsterland. Van meet af aan zijn we de pleitbezorgers van meer zeggenschap en invloed voor de dorpen en vrijwilligers. Er is gelukkig al veel vooruitgang geboekt. Veel dorpen zijn sterker geworden, het dorpsbudget is ingevoerd en de gemeente leert steeds beter om te luisteren naar haar bewoners. De dorpen weten zelf het beste hoe de leefbaarheid kan worden versterkt. Wij willen dat beleidsmedewerkers van de gemeente nog vaker in de dorpen komen om ook de praktische zaken van het beleid in ogenschouw te nemen en ook daadwerkelijk de ongekuiste mening van het dorp terugrapporteren aan de gemeenteraad, zonder samenvatting waarin het detail verloren gaat.

Activiteiten georganiseerd door niet-commerciële organisaties betalen geen leges voor de vergunning en ook de OZB voor dorpshuizen en sportkantines hoort 0 te zijn.

 

Wonen

De woningmarkt is weer sterk aangetrokken en de kans om nieuwe woningen te kunnen bouwen neemt toe. In principe kan bij voldoende vraag in elk dorp worden gebouwd, eventueel met bestemmingsplanprocedure.

Om te voorkomen dat in de toekomst door de verwachte  vergrijzing woningen leeg komen te staan of sterk in waarde dalen, is het van belang nieuwbouw behoedzaam te plannen. Ouderen willen in de dorpen kunnen blijven wonen in zorgvriendelijke en/of levensbestendige woningen en appartementen. Wanneer ouderen in de dorpen kunnen blijven wonen, dan blijft men ook in het eigen (familie)-netwerk. Dit voorkomt vereenzaming en versterkt de onderlinge hulp waar nodig. Opsterlands Belang zet in op goede (nieuwe) ouderenhuisvesting in de dorpen en de vrijkomende woningen zijn beschikbaar voor de “doorstroming”. Hierdoor blijven de huizen in de dorpen ook goed geschikt voor duurzame bewoning en worden deze niet te snel weggedrukt door nieuwbouw aan de rand van het dorp.

Woningbouw verenigingen weigeren langer in de kleinere dorpen willen bouwen, ondanks onze druk dat wel te doen. Het gevolg is dat het aantal sociale huurwoningen afneemt. Daarom wil Opsterlands Belang stimuleren dat ook mensen met een kleine beurs geholpen worden om een eigen woning te kunnen kopen. De starterslening van de gemeente kan hiertoe bijdragen. Ook ruimtelijk wil Opsterlands Belang hier kritisch naar blijven kijken. De laatste jaren hebben we gezien dat lokale ondernemers in dorpen als Ureterp, Langezwaag en Frieschepalen met mooie kleinschalige bouwprojecten nieuwe (huur)woningen hebben gerealiseerd. Dit willen we blijven mogelijk maken.

 

Zorg

Wanneer onderlinge hulp niet lukt, kunnen de inwoners van Opsterland vertrouwen op een sociale gemeente. Commerciële zorgaanbieders vestigen zich alweer als kleinschaliger teams in dorpen: Goede zorg van dichtbij. Opsterlands Belang wil dat de gemeentelijke gebiedsteams zich met hulp van de dorpssteunpunten doorontwikkelen tot een organisatie die op tijd problemen signaleert en zo mogelijk preventief aanpakt en oplost. Dichtbij de mensen wanneer dat nodig is.

 

Energietransitie

De nationale overheid steunt vooral de extreem grote initiatieven op het gebied van de energietransitie. Gevolg is dat dan een paar investeerders alle financiële subsidies krijgen, maar de omwonenden de ellende (stank, slagschaduw, reflecties) krijgen. Initiatieven werken alleen wanneer de mensen die de overlast hebben, ook de financiële voordelen krijgen.

Daarom steunt Opsterlands Belang lokale energiecoöperaties en andere lokale initiatieven. Participatie van de dorpsgemeenschap betekent samen bouwen aan een duurzame toekomst èn het is op termijn nog goedkoper ook. Wij streven naar een vereenvoudiging van wet- en regelgeving in lijn met de nieuwe Omgevingswet. Het is belangrijk dat initiatieven gesteund worden door de lokale gemeenschap. Alleen wanneer de gemeentelijke organisatie én initiatiefnemers samen oplopen, kom je tot succesvolle nieuwe initiatieven en energietransitie projecten.

We zullen daarbij wel moeten oppassen dat we met deze transitie niet onnodig andere kwaliteiten om zeep helpen. Bio- of monovergisters blijken bijvoorbeeld hele dorpen in de stank te kunnen zetten en nauwelijks rendement op te leveren. Dus zijn we tegen bio- of monovergisters. Er zijn alternatieven die wel goed werken zoals met hagen omgeven zonne-energievelden.

De lasten voor inwoners kunnen verlaagd worden door in te zetten op duurzame en energiezuinige woningen. In dorpen zoals Wijnjewoude en Nij Beets zijn al coöperaties van bewoners actief die o.a. inzetten op minder energieverbruik. Door duurzaam en energiezuinig te bouwen, wordt niet alleen het milieu gespaard maar ook de maandlast beperkt. Opsterlands Belang wil een stimulerende gemeente zijn waar lokale duurzame initiatieven zoals dorpstuinen, energiecoöperaties en andere initiatieven vanuit de gemeenschap mogelijk gemaakt worden.

 

Dorp heeft eigen zeggenschap en dus geld

Elk dorp heeft de beschikking over een dorpsbudget. Deze hoeveelheid geld keert de gemeente jaarlijks uit aan Plaatselijk Belang. Het geld kan worden ingezet door en voor het dorp, zonder voorwaarden. Daarmee neemt de invloed van de inwoners op de ontwikkelingen in eigen dorp toe. Als er initiatieven uit het dorp zijn om zaken van de gemeente over te nemen en dat is voordeliger, dan zal Opsterlands Belang dat steunen en wordt het dorpsbudget verhoogd!

Ook vinden we dat dorpshuizen en sportkantines gerund door vrijwilligers geen OZB hoeven te betalen

En om nog meer geld in het dorp te laten: activiteiten georganiseerd door niet-commerciële organisaties betalen geen leges voor de vergunning.

 

Dorpsvisie

Onder andere op basis van dorpsspiegels stellen de dorpen dorpsvisies op. De gemeente kan daarbij assisteren. De dorpsvisies zijn inmiddels in veel dorpen leidend voor de toekomst van de dorpen. De ideeën moeten wel passen binnen de provinciale visie en financiële grenzen. Op basis van de dorpsvisie maakt Plaatselijk Belang samen met de gemeente een werkplan: wat wordt wanneer gedaan. Ook hier geldt weer dat het samen oplopen van initiatiefnemers en de gemeente de kans op succes vele malen groter maakt.

 

Werk

Werk is belangrijk voor het welzijn van mensen. Het is noodzakelijk om in de eigen levensbehoeften te kunnen voorzien en om je een volwaardig lid van de gemeenschap te voelen. Helaas zijn er mensen die geen werk hebben. Daardoor waren tot recent circa 700 mensen in Opsterland aangewezen op de bijstand. Afgelopen jaren heeft Opsterlands Belang sterk ingezet om mensen zonder werk toch aan werk te helpen. De gemeente heeft er nu concrete actie op ondernomen met Work First.
Als betaald werk niet lukt, dan kiest Opsterlands Belang voor vrijwilligerswerk. Wat ons betreft moet iemand die wel kan werken, ook een bijdrage leveren. Bij Opsterlands Belang doet iedereen mee.

 

Werkgelegenheid

Ondernemers creëren werkgelegenheid en daarmee groeiend welzijn en welvaart. Opsterland geeft ruim baan aan ondernemersinitiatief. Grote en kleine ondernemers moeten zich welkom voelen in Opsterland zolang dat niet ten koste gaat van het welzijn van de overige Opsterlanders. Samenwerking met naastliggende gemeenten ligt voor de hand zoals we al heel succesvol hebben samengewerkt in het A7 verband. We kunnen werk in Opsterland houden door aanbestedingen op te splitsen in kleinere gedeelten. Dan wordt het voor Opsterlandse ondernemers gemakkelijker om mee te dingen naar opdrachten. Opsterlands Belang wil dat bedrijven uit Opsterland actief worden uitgenodigd om mee te doen bij aanbestedingen.

Bij aanbestedingen kijken we naar kwaliteit en dus wordt niet altijd de goedkoopste aanbieder gekozen. Werkgelegenheid in en rond Opsterland zijn een belangrijk criterium. Daarmee voorkomt Opsterlands Belang dat er teveel Opsterlandse prijsvechters komen die vervolgens hun medewerkers de WW insturen.

 

Sociaal

Opsterlands Belang staat voor een sociale gemeente. Wat betekent dit? Mensen worden, zolang ze dat kunnen, aangemoedigd deel te nemen aan de maatschappij. Als betaald werk een stap te ver is, dan is vrijwilligerswerk een goede opstap. Maatschappelijke organisaties krijgen steeds meer moeite vrijwilligers aan zich te binden. Mensen zonder werk kunnen hierin een goede bijdrage leveren. Opsterlands Belang vindt dat iedereen zoveel mogelijk in beweging moet zijn, iedereen structuur in zijn/haar leven moet hebben en iedereen zich voor de maatschappij moet inzetten. Wanneer iemand niet kan is er vanzelfsprekend een vangnet en willen we proberen deze mensen toch aan de maatschappij deel te laten nemen. Zo voorkomen wij dat men thuis zit te vereenzamen.
Wanneer iemand niet mee wil werken, dan wordt zijn of haar uitkering gekort. Mensen een uitkering geven zonder dat er een tegenprestatie wordt geleverd, vinden we juist asociaal (tenzij mensen ziek zijn of anderszins niet kunnen). Verdringing van bestaande banen met vrijwilligerswerk wil Opsterlands Belang voorkomen.

Kinderen horen de toekomst te hebben. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk. De gemeente kan een rol spelen. Met het kindpakket van de gemeente wordt aan de meest elementaire voorwaarden voldaan. Los van probleemsituaties moet er in Opsterland een volwaardig en uitdagend aanbod zijn van sport en andere (culturele) activiteiten, zodat kinderen zich vrijelijk kunnen ontwikkelen.

Jongerenvoorzieningen zijn en blijven hard nodig. De doelen van jongerencentra, de jeugdsoos en (sport)ontmoetingsplekken zijn participatie en preventie.  Deelname aan de organisatie van activiteiten en evenementen heeft in veel dorpen al positieve ontwikkelingen gegeven. Jongeren krijgen hierdoor sneller een verantwoordelijkheidsgevoel en een doel voor de vrije uren. Opsterlands Belang wil dat jongeren actief worden gesteund op school en met werk. Pas dan telt iedereen mee!

 

Landbouw

Landbouw moet zich tezamen met het beheer van de landschappen kunnen ontwikkelen. Ontwikkelingen moeten op draagvlak kunnen rekenen door compenserende maatregelen. Hiermee wordt de verbinding gezocht tussen landbouw en de omgeving. De agrarische sector is en blijft een belangrijk speerpunt in onze gemeente. De landbouw is een belangrijke partner van het Opsterlandse landschap. Schaalvergroting heeft gezorgd voor meer dierenwelzijn en professionalisering van de sector. Schaalvergroting past ook prima in onze ruimte, zo lang het ingepast kan worden in het landschap. Samenwerken met de landbouw betekent maatwerk leveren op ruimtelijk, economisch en duurzaam terrein waarbij Opsterlands Belang wil dat alle belangen evenredig vertegenwoordigd zijn. Opsterland is én blijft een plattelandsgemeente. Daar horen boeren bij!

 

Recreatie en Toerisme

Opsterlands Belang wil recreatie en toerisme zoveel mogelijk aanmoedigen. Toerisme is goed voor de werkgelegenheid en voor het welzijn van recreërende inwoners van Opsterland. Toeristenbelasting wordt ingezet voor ontwikkeling van voorzieningen voor de toerist en recreant. Het idee is dat eigen inwoners van de gemeente hier van profiteren. Voorzieningen voor de toerist zijn ook voorzieningen voor de eigen inwoners. Dan denkt Opsterlands Belang aan goede fietspaden, boeiende natuur, rust, passend vertier en ruimte.
Het budget om de voorzieningen te kunnen ontwikkelen dient opgekrikt te worden. Daartoe past dat de gemeente voor elke euro toeristenbelasting een euro aanvult. Recreatie schept veel banen (met name in het seizoen).

Recreatie en toerisme zijn ontstaan door het aantrekkelijke, natuurlijke landschap van de gemeente. Natuur en recreatie moeten samen optrekken. Ze moeten elkaar versterken. Mensen meer te betrekken bij de natuur geeft de natuurorganisaties de kans meer middelen te vergaren en aan verdere ontwikkeling van de natuurlijke omgeving te werken. Opsterland is geen toeristisch eiland, we moeten ons beleid afstemmen op de omliggende gemeenten. We moeten meer samenwerken om de toerist een aantrekkelijke vakantieregio te bieden. Opsterlands Belang vindt dat de lokale ondernemer hier sterk  bij betrokken moeten worden en mede verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Zuinig met gemeenschapsgeld

De gemeentelijke organisatie levert diensten maar dat kost geld. Deze kosten worden betaald uit de bijdrage van het Rijk, OZB en leges voor vergunningen. Bedrijven beconcurreren elkaar: daardoor moeten ze innoveren om te kunnen blijven bestaan. Gemeenten hebben geen concurrentie. De burgers – en namens hen de gemeenteraad – moeten erop letten dat op het gemeentehuis de juiste zaken worden gedaan op een slimme manier. Elke euro die onderweg blijft hangen, is er 1 minder voor de inwoners van onze gemeente. De gemeentelijke organisatie moet zodanig zijn ingericht dat redelijkerwijs aan de behoeften van de inwoners wordt voldaan. Opsterlands Belang wil korte lijntjes met de burgers en voorkomt zo onnodige bureaucratie. We blijven ons steeds met andere gemeenten vergelijken. Hiermee voorkomen we dat de belastingen voor onze inwoners stijgen. Opsterlands Belang is tegen een verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB)!

 

Resultaatgericht

We gaan in alles voor het resultaat. Het is niet zo dat als je ergens meer geld aan uitgeeft, je ook meer waarde terugkrijgt. Dus bezuinigen hoeft niet erg te zijn; vaak wordt er pas na een bezuiniging stevig nagedacht en wordt het werk anders uitgevoerd. Het gaat ons om het resultaat en dat proberen we zo goedkoop (maar wel eerlijk) mogelijk te bereiken. En dan subsidies. We rekenen subsidies niet af op de inspanning die is verricht, maar op het resultaat wat is bereikt.

 

En moet Opsterland Opsterland blijven?

In gemeenteland blijkt dat groter vaak niet beter is. Om dit te onderzoeken heeft de Rijksuniversiteit Groningen zelfs een onderzoeksinstituut opgericht: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Opsterlands Belang is tegen een fusie met andere gemeenten. Alleen wanneer is aangetoond dat fusies voordeel voor inwoners opleveren, kunnen we daarmee instemmen. Maar dat is overduidelijk nog niet aangetoond. Opsterlands Belang is tégen een fusie van Opsterland omdat dat u als burger niets oplevert!

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen waar we voor gaan, zoals:

 • Groenonderhoud zonder gif
 • Er komen meer bladkorven
 • Winkelstraten niet laten verpauperen
 • Goede inzetbaarheid van de brandweer
 • Aantrekkelijke bermen langs de wegen
 • Ondersteunen van Himmelploegen
 • Dorpshuizen en sportkantines gerund door vrijwilligers hoeven geen OZB te betalen
 • Eenmalige projecten voor gedragsverandering hebben vaak weinig zin. Wij willen deze omzetten in langdurig beleid.
 • Stimuleren van duurzaamheid maar alleen met bewezen oplossingen
 • Elk dorp kan een pannakooi gebruiken voor de jeugd
 • Onderhoud van perkjes in dorpen wordt gedaan door mensen die nog geen werk hebben kunnen vinden en daarom een uitkering ontvangen (voor wat hoort wat)
 • Van ondernemers of inwoners die een bestemmingsplan wijziging aanvragen dat hen een (financieel) voordeel oplevert, wordt een tegenprestatie gevraagd waar de omgeving beter van kan worden (voor wat hoort wat)
 • De gemeente heeft afgelopen jaren op aanvraag van Opsterlands Belang het aantal verplaatsbare ‘u rijdt te snel’ controle palen uitgebreid. Controles door de politie zouden wat ons betreft vooral plaats moeten vinden op aanvraag van omwonenden en in de bebouwde kom op routes richting scholen.
 • We willen sluipverkeer tegengaan. Bovendien remmen we verkeer af zoals we dat recent hebben gedaan op de Weibuorren in Ureterp, creatief en effectief.
 • Bermen in het buitengebied gaan we beter beschermen tegen vernieling door verkeer. Opsterlands Belang wil experimenteren met duidelijk aangegeven passeerstroken. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer niet hoger en kunnen de bermen beter behouden blijven.
 • Overleg met de ondernemers van Gorredijk om de bereikbaarheid van met name de winkels te verbeteren.
 • De gemeente is er voor de inwoners en de inwoners niet voor de gemeente.
 • Ureterp krijgt veilige zebrapaden voor schooljeugd.
 • We gaan een corrigerend referendum instellen voor onze inwoners.
 • Bomen die gekapt worden door de gemeente worden door nieuwe aanplant vervangen.
 • Er komt een kaart met daarop alle boomsingels en landschapselementen zodat ons waardevolle landschap voor de toekomst bewaard kan blijven.

En alles wat hier niet is benoemd, maar toch op onze weg komt, benaderen we volgens onze programma beginselen (zie het begin van dit document).

 

Samenvatting:

 • Iedere Opsterlander heeft (vrijwilligers)werk.
 • ‘t Buitengebied krijgt snel internet
 • We houden een lage O.Z.B.
 • We blijven gratis parkeren
 • We zijn realistisch duurzaam
 • Kleinschalige vrijwilligers activiteiten betalen geen leges
 • We houden ons mooie (boeren)landschap in stand
 • Dorpsactiviteiten worden optimaal ondersteund
 • Onze jeugd moet in ‘t eigen dorp kunnen blijven wonen
 • We blijven sociaal voor Opsterlanders die zorg nodig hebben
 • Goede fiets-, mountainbike- en ruiter- en menpaden.
 • Overgebleven geld gaat terug naar de belastingbetaler
 • Investeringen worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties
 • Ons Opsterland blijft zelfstandig met korte lijntjes en dus betaalbaar!
 • Een slimme overheid, maakt met weinig geld veel beleid.