Hoe zit nu eigenlijk met de Skâns?

skans4De Skâns in Gorredijk beheerst al maanden het nieuws in Opsterland vanwege twee kwesties: de behuizing en het faillissement. De twee onderwerpen staan los van elkaar, maar omdat beide in de afgelopen periode samenvielen, rees de schijn van verwevenheid. Voor De Woudklank aanleiding om de zaken nog eens op een rijtje te zetten.

Faillissement

Aan het faillissement ligt de verstoorde arbeidsverhouding met oud-directeur Kor Konstapel ten grondslag. De Skâns kon niet voldoen aan de door de rechter toegekende ontbinding van zijn arbeidscontract van 120.000 euro, volgens het stichtingsbestuur. Het bestuur heeft nog geprobeerd extra geld los te praten bij B&W maar kreeg nul op rekest, het college wees daarbij op het contract dat de gemeente niet over de bedrijfsvoering gaat. Het stichtingsbestuur besloot daarop de subsidieovereenkomst te ontbinden, stortte 110.000 euro eerder ontvangen subsidie terug naar de gemeente, en vroeg faillissement aan.

Deze ontwikkelingen stelde het college voor een probleem want de multifunctionele voorzieningen van de Skâns dienden wel door te gaan. Omdat het stichtingsbestuur ophield te bestaan, maakte de gemeente met de curator afspraken over een doorstart. Het college vroeg hem voorlopig de Skâns te leiden totdat een nieuw bestuur zou aantreden, uiterlijk 1 april. Ter overbrugging van de financiering kocht de gemeente de inboedel van de Skâns op voor 45.000 euro en maakte verder geld vrij uit de subsidiepot van de Skâns.

Merkwaardige actie

Het voormalig stichtingsbestuur schrijft nu in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad dat het college onnodig grote bedragen uittrekt om de Skâns op gang te houden. Zo zou de inboedel niet meer dan 20.000 euro waard zijn. Wethouder Rob Jonkman vindt die actie nogal merkwaardig. ‘Ik begrijp het verwijt niet dat wij teveel zouden uitgeven aan de Skâns. De enige extra kosten die we maken betreft het maandelijkse bedrag van 5000 euro voor de curator.’

De rest van het geld zou toch al bestemd zijn voor de Skâns en dat geldt ook voor de 45.000 euro voor het interieur, aldus Jonkman. Het ruime bod heeft de gemeente volgens hem juist gedaan om andere opkopers te ontmoedigen. ‘Met het risico een nieuwe inboedel te moeten aanschaffen, waren we nog veel verder van huis geweest.’ Op de vraag of hij denkt dat het voormalig bestuur probeert het eigen straatje schoon te vegen, wil de wethouder niet ingaan.

Grote verliezer

De verstoorde relatie met het stichtingsbestuur komt Jonkman namelijk niet goed uit, geeft hij toe. Immers Opsterland moet op korte termijn weer een nieuw bestuur zien te vinden en met het nodige pragmatisme sluit de wethouder niet uit dat de voormalige leden daar opnieuw een plek in krijgen. Alles overziend lijkt oud-directeur Kor Konstapel de grote verliezer te worden van het faillissement. Binnenkort komt de doorstart en de programmafinanciering aan de orde in de gemeenteraad, zo sprak de politiek maandagavond af.

Verbouwen of verhuizen

Dit jaar voldoet de verouderde Skâns niet langer aan de wettelijke normen die bij een publiek gebouw horen. Er moet dus wat gebeuren: hetzij verhuizen naar een nieuw onderkomen of anders verbouwen. De politieke discussie daarover is complex omdat het niet louter over de Skâns gaat, maar om een veelvoud van voorzieningen die in Gorredijk aan vernieuwing toe zijn. De herstructurering van het zogeheten accommodatiebeleid betreft het onderwijs, de sportvoorzieningen, het culturele leven, en een aantal sociale activiteiten.

Profiteren van concentratie

Het college zette aan het begin van de raadsperiode in op een ambitieus initiatiefvoorstel van Klaas de Boer, destijds nog de wethouder van Opsterlands Belang. Het idee bestond uit een verhuizing van de Skâns naar de Burgemeester Harmsma School (BHS), waarbij dan ook de verouderde basisscholen Trimbeets en Flambou nieuw onderdak zouden krijgen. Door de concentratie van voorzieningen kon op bouwkosten worden bespaard en tegelijkertijd zouden de deelnemers kunnen profiteren van elkaars faciliteiten.

Bezwaren

Het plan van De Boer stuitte op bezwaren uit de sportieve hoek. De verenigingen uit Gorredijk gaven destijds aan elkaar te willen versterken door concentratie van de sport op het complex van Kortezwaag. De verdeling over twee locaties zagen de sportbesturen niet zitten. Uitbreiding van de sporthal op Kortezwaag zou de exploitatie op langere termijn waarborgen en aldus het voortbestaan van de clubs veilig stellen. Met een economische crisis die zich steeds duidelijker manifesteerde, hikte de gemeenteraad ondertussen aan tegen de kosten van het plan dat op een kleine 11 miljoen was begroot.

Variant van nieuwe wethouder

Na onenigheid met zijn partij stapte De Boer op en nam Piet van Dijk zijn plaats in. Van Dijk becijferde dat de nieuwbouw bij de BHS veel te ruim in de jas stak en voorspelde dat de toekomstige MFA met exploitatietekorten te maken zou krijgen. De nieuwbakken wethouder stelde de raad een nieuwe variant à 6.9 miljoen euro voor, waarbij alle sport naar Kortezwaag zou verhuizen. De Skàns zou dan zijn theaterfunctie en sociale activiteiten behouden in nieuwbouw bij de BHS. De school kon met zijn opleidingen daar weer van profiteren. Met de horeca-exploitant van de Skâns, die de inkomsten van de twee overgehevelde sportverenigingen zou moeten missen, verwachtte Van Dijk tot een vergelijk te kunnen komen.

Twee obstakels

Het college verbond wel de voorwaarde aan het scenario dat alle betrokken partijen er gezamenlijk moesten uitkomen, zo niet dan zou de gemeente terugvallen op verbouw van de oude Skâns en zouden slechts de twee basisscholen voor nieuwbouw in aanmerking komen. Met deze richting stemde de gemeenteraad in. Het afgelopen half jaar wierpen zich echter twee obstakels op die de voortgang ervan belemmerden. Ten eerste lukt het Van Dijk tot nu toe nog niet om overeenstemming te vinden met BHS-directeur Johannes de Boer. Voor zijn bijdrage van een half miljoen euro eist de BHS-directeur een extra sportzaal. Het andere probleem betreft de Skâns, die bij het ontbreken van een bestuur door niemand meer wordt vertegenwoordigd in de lopende besprekingen. Het college heeft daarom besloten het de herstructurering van het accommodatiebeleid over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen.

Renovatie niet uitgesloten

Van Dijk sluit vooralsnog renovatie van de Skâns niet uit, al heeft het duidelijk niet zijn voorkeur. Het opknappen kost 1.1 miljoen euro en daarmee kan het gebouw weer 10 jaar voort. Structurele verbeteringen van de voorzieningen in Gorredijk blijven in dat scenario echter achterwege, volgens de wethouder. De exploitatie van de Skâns blijft een moeizame zaak, de BHS-opleidingen missen kansen om het geleerde direct in de praktijk te brengen en de overcapaciteit aan sportruimte in Gorredijk blijft voortbestaan, met gevolgen voor Kortezwaag. ‘En over tien jaar buigen we ons weer over hetzelfde gebouw.

Handtekeningen

De actiegroep voor het behoud van de oude Skâns gaat ondertussen onverdroten door met het verzamelen van handtekeningen, zegt Luit Beenen. De groep rondom de actiewoordvoerder zegt dat er genoeg onbenutte mogelijkheden voor handen zijn voor een gezonde exploitatie van het multifunctionele gebouw. Zij hebben daarbij alvast de politieke steun van aankomend BAS-er Rein Suurd, ten tijde van zijn OB-lidmaat nog wel voorstander van nieuwbouw voor de Skâns. (bron Woudklank)

Gerelateerde berichten

faillissement-zit-skansplannen-dwars-opnieuw-uitstel

jou-skans-twadde-kans

brandbrief-skans-reactie-opsterlands-belang

Dit bericht heeft 2 reacties.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.