Zonder een vaste baan is de integratie van een asielzoeker mislukt

7 juni 2016

Zonder een vaste baan is de integratie van een asielzoeker mislukt! Statushouders slechts een dak boven het hoofd bieden en een uitkering verstrekken, is in de ogen van Opsterlands Belang asociaal omdat het hospitaliseren van mensen ten koste gaat van de waardigheid van een mens en asociaal tegenover de persoon die de kosten (middels belastingen) moet betalen.

Op het aantal Nieuwe Nederlanders die we in Nederland moeten opvangen, heeft de gemeenteraad van Opsterland geen invloed. Opsterlands Belang vindt dat Opsterland de taak heeft in deze complexe materie om naar verhouding van inwonersaantal én economische draagkracht de mensen die in Nederland mogen blijven, succesvol te integreren. Wat betekent dat mensen succesvol de inburgeringscursus hebben afgerond en een baan hebben.

Opsterland is bijzonder ambitieus bij de opvang van Asielzoekers

Opsterland is bijzonder ambitieus bij de opvang van Asielzoekers. Er zijn 1742 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) die in Nederland worden opgevangen. Een groep die stevige (extra kostbare) aandacht nodig heeft. Als je deze jonge mensen evenredig verdeelt over Nederland, dan zou Opsterland 3 alleenstaande minderjarige vluchtelingen moeten opvangen. Op de gemeentegrens met Smallingerland worden reeds 600 personen waaronder 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen. Opsterland heeft daarnaast aangegeven nog eens 20 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen te willen opvangen. Bijna 7 keer zoveel, dat is bijzonder sociaal.

Ontwikkeling

Bron : https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers-en-jaarverslagen

Op dit moment zijn er ongeveer 40.000 mensen die in een AZC in Nederland worden opgevangen. Als je die 40.000 mensen evenredig verdeelt over Nederland dan zou Opsterland 71 personen moeten opvangen. In het recente verleden hebben we kortdurende crisis opvang geregeld. Onze raad heeft aangeven met het COA in overleg te gaan over nog meer opvang, dat is bijzonder sociaal.

Echter de focus van onze gemeente zou niet zozeer moeten liggen op de kortdurende opvang, de lange termijn is veel belangrijker voor alle betrokkenen in onze gemeente.

Integreren is meer dan slechts een dak boven je hoofd

Statushouders slechts een dak boven het hoofd bieden en een uitkering verstrekken, is in de ogen van Opsterlands Belang asociaal. Asociaal omdat het hospitaliseren van mensen ten koste gaat van de waardigheid van een vluchteling en asociaal tegenover de persoon die de kosten (middels belastingen) moet betalen. Een vluchteling is pas succesvol opgevangen en geïntegreerd wanneer deze persoon naast een inburgeringsdiploma een betaalde baan heeft.

Door het recent grotere aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland, is de taakstelling voor Opsterland, voor het aantal succesvol te integreren vergunninghouders, ook groter geworden.

In een economisch sterke regio is het eenvoudiger voor Nieuwe Nederlanders om succesvol te integreren (lees: een baan te hebben) dan in economisch zwakke regio’s waar minder banen voorhanden zijn.

Helaas moeten we constateren dat Fryslân economisch gezien inmiddels een meer dan gemiddeld zwakke regio binnen Nederland genoemd moet worden. Opsterland heeft minder banen dan vergelijkbare gemeenten in Nederland hebben, de werkloosheid is bij ons hoger en de inkomens van huishoudens liggen lager (dus minder potentiele belasting opbrengsten)

OpsterlandseEconomie

Bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk-en-inkomen–c19/

 

Voor de toekomst geven het Planbureau Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) aan dat in alle door hen onderzochte scenario’s, het aantal banen in de Opsterlandse regio zal krimpen.

NLin2050

Bron: http://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf

Sommigen dachten dat immigratie als de oplossing kon dienen voor vergrijzing en het verlies van werkgelegenheid.

Daarover concludeerde het Centraal Planbureau recent dat : “Arbeidsmigratie op grote schaal is geen effectief middel om de financiële gevolgen van de vergrijzing te verlichten. Ook voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van arbeidsmigratie op grote schaal. Wel kan beperkte arbeidsmigratie gunstig zijn voor de arbeidsmarkt.” http://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing

De licht positieve gevolgen voor de arbeidsmarkt gelden voor hoogopgeleide Nieuwe Nederlanders. De negatieve gevolgen voor laagopgeleide bestaande inwoners én nieuwkomers zijn uitgebreid beschreven door het Internation Monetary Fund (IMF) in het rapport “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges” ( http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf )

Dus vindt Opsterlands Belang dat het onze taak als gemeente Opsterland is om de Nieuwe Nederlanders die we in het economisch zwakker Zuid-Oost Fryslân opvangen, als doelgroep te definiëren en waar we specifiek beleid ontwikkelen voor de laag opgeleiden. Het is voor mensen die in Fryslân geboren zijn moeilijk werk te vinden, dus is het helemaal moeilijk voor iemand met een oorlogstrauma, die onze taal nog niet spreekt en in een aantal gevallen zelfs analfabeet is, om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Daarom wil Opsterland Belang dat de gemeenteraad inzicht heeft in de feiten rondom deze doelgroep zodat we beleid kunnen ontwikkelen specifiek voor deze doelgroep.

Onze vragen zijn de volgende:

 1. Hoe groot is de omvang van de groep in Opsterland geregistreerde statushouders per jaar sinds 2010?
 2. Wat was de samenstelling van de groep in Opsterland, geregistreerde statushouders, naar leeftijd en geslacht sinds 2010?
 3. Hoeveel mensen kwamen in Opsterland wonen als gevolg van een (tijdelijke) verblijfsvergunning en hoeveel als gevolg van gezinshereniging per jaar sinds 2010?
 4. Kan het college inzicht verschaffen in de arbeidsmarkt, inkomens- en armoedepositie van Opsterlandse statushouders;
  1. hoeveel statushouders hebben betaald werk?
  2. hoeveel statushouders zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering?
  3. hoeveel statushouders hebben recht op langdurigheidstoeslag?
  4. hoeveel statushouders hebben te maken met schuldbemiddeling?
 5. Hoeveel van de Opsterlandse statushouders hebben een universitaire of HBO opleiding en hoeveel van de statushouders zijn analfabeet?
 6. Hoeveel Opsterlandse statushouders volgen een inburgeringscursus (3×3 uur per week)
 7. Hoeveel Opsterlandse statushouders doen vrijwilligerswerk of betaald werk?
 8. Hoeveel Opsterlandse statushouders hebben het inburgeringsexamen behaald per jaar, sinds 2010?
 9. Statushouders krijgen moeten flinke schulden aangaan voor de inburgeringscursus en de inrichting van het huis. Wat is de gemiddelde schuld per huishouden van statushouders aan de gemeente Opsterland?
 10. Kunnen Opsterlandse statushouders een uitzondering krijgen van het inburgeringsexamen? Zo ja, hoeveel personen per jaar, per geslacht, sinds 2010 en waarom hebben zij een uitzondering gekregen?
 11. Kunt u een overzicht geven van de positie van de Opsterlandse statushouders op de participatieladder (aantal personen op iedere trede) vanaf 2010?
 12. Opsterlands Belang verwacht dat er extra financiële middelen nodig zijn om vergunninghouders succesvol (werk en inburgering) te laten integreren. Opsterlands Belang is voorstander van specifiek beleid om deze doelgroep succesvol te laten integreren. Bent u voornemens met een voorstel naar de raad te komen met specifiek beleid voor deze doelgroep?
 13. Welke baten en lasten zijn met dit beleid gemoeid en ziet u kans daar apart budget voor in de begroting op te nemen en daar apart over te rapporteren (bijvoorbeeld in de paragraven)? Informatie over financiën benodigd voor deze doelgroep is via de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) verkrijgbaar, is ons door de voorzitter van de VFG verteld.

Wij realiseren ons dat de vragen een detaillistisch karakter hebben, echter dit is nodig om een goed inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke beleidsmatige oplossingen.


14 oktober 2016 :

Antwoord college van B&W : Beantwoording schriftelijke vragen Marcel van Opzeeland over integratie nieuwe Nederlanders


Januari 2017 Inmiddels is ook de rekenkamer een onderzoek begonnen en wordt er een raadsvergadering gepland om verder te spreken en tot concrete actie te komen.


Ondertussen concludeert de nationale rekenkamer : http://www.rekenkamer.nl/Nieuws_overzicht/Persberichten/2017/01/Veranderingen_in_beleid_voor_inburgering_leiden_niet_tot_betere_resultaten


Rapport van de rekenkamercommissie Opsterland:

eindrapportage integratie statushouders.docx

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.