05 Zorgen 5100 Werkgelegenheid 2 66113012 WWB werkdeel
66113013 WWB reintegratiekosten
66119900 Uren werkdeel
5200 Inkomensregelingen 2 63108000 Volkskredietbank
66105002 Bijzondere bijstand
66108001 Uitvoeringskosten I-deel
66108003 Clientenplatform
66109900 Uren inkomensdeel
3 66105006 Minimabeleid
66105008 Kind en PC
66108008 Uitvoeringskosten Kredietbank
5201 Minderheden 2 66202035 Subsidie Vluchtelingenwerk
3 66205020 Inburgering nieuwkomers algemeen
5300 Dorpsspiegels 2 66206007 Dorpssteunpunten WMO
66206008 Timpaan dorpssteunpunten
5301 Mantelzorgondersteuning 2 66213020 ZuidOostZorg, dagopvang ouderen
66301030 Timpaan Mantelzorgondersteuning
66302050 Respijtweekend mantelzorger
5302 Burger- en clientparticipatie 2 66121020 Wmo Adviesraad
66302000 Subsidies belangenvereniging Wmo
66302020 SUGO
3 66302010 Afasievereninging
5303 Informatie en toegang 2 66301040 Timpaan informatie / toegang
5304 Hulp bij het huishouden 2 66206002 Hulp bij het huishouden WMO
3 66206005 Ontvangsten eigen bijdrage voorzieningen WMO
5305 Woningaanpassing 2 66124000 Woningaanpassingen tot € 20.000,-
66124001 Woningaanpassingen € 20.000,00 – € 45.378,00
66124020 Verhuis- en herinrichtingskosten
5306 Vervoerkostenvergoeding 2 66121010 Verstrekking adviezen derden
66121011 Parkeerkaarten gehandicapten, ggd
66122000 Vervoersvergoedingen
5307 Hulpmiddelen 2 66122020 Aanpassing eigen auto
66123000 Aankoop hulpmiddelen
66123020 Sportvoorzieningen
66123030 Kosten onderhoudscontract hulpmiddelenleverancier
66123040 Verkoop hulpmiddelen
66124040 Kosten onderhoud,keuring en reparatie (overig)
5400 AWBZ begeleiding 2 66206100 Invoering decentralisatie AWBZ
5500 Preventief jeugdbeleid 2 66304000 Timpaan preventief jeugdbeleid
66304010 Jongerenbeleid
66305000 CJG WMO
5600 Ondersteuning individuele problematiek 2 66202010 Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân
66202040 Maatschappelijke opvang
3 66201000 Maatschappelijke begeleiding
5601 Schoolmaatschappelijk werk 2 64803100 Schoolmaatsch.werk (voorheen GOA)
5602 Gezondheidsbeleid 2 66202030 Slachtofferhulp
67101000 Gezondheidszorg
67102100 Jeugdgezondheidszorg
67241000 Begraafplaatsen, beheer
67242010 Begraafplaatsen, onderhoud
67243040 Baarhuisjes
67249000 Begrafenisrechten
67321000 Begrafenisrechten (baten)
3 67243010 Oorlogsgraven
67243020 Monument Allardsoog
67243030 Joodse begraafplaats
5700 Informatiepunt WMO 2 66121000 Informatie, advies en afhandelen indiv.voorz.
66124002 Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland
66206000 Coördinatie WMO
66206001 Uitvoeringskosten WMO
66211000 Ouderenbeleid, beleidsadvisering
5701 Woonservicegebieden 2 66202015 Woonservicegebieden
5702 Subsidies algemene voorzieningen 2 66206004 Opstellen WMO beleidplan 2012-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.