06 Beheren 6100 Milieubeleid 2 67231040 Milieu,aktiviteiten regio
67231050 Milieu,Lokale Agenda
3 67231100 Klimaat en energiebeleid
67231102 Klimaat beleid
67231115 kb WB04: woningbouw duurzame energie
6101 Vergunningen Wet Milieubeheer 2 67232012 RUD/FUMO
6102 Bodem 3 67231080 Waterstructuurplan
6103 Geluid 3 67234000 Geluidhinder
6104 Afvalbeleid 2 67211000 Afval algemeen
67211050 Dividend/rente Afvalsturing
67212000 Afvalinzameling
67212030 Afvalstoffenheffing algemeen
67219010 Afvalstoffenheffing,aanslagoplegging
3 67212032 Kwijtschelding i.v.m. incontinentie
6110 Papier 3 67217030 Oud papier,vergoeding vrijwilligers
6115 Rioolrecht 3 67229020 Rioolrecht,aanslagoplegging
67229050 Rioolrecht woningen
67229052 Rioolrecht niet woningen
6200 Plattelandsprojecten 3 67231000 ROM-projecten
67231060 Plattelânsprojekten
67239000 Commissie landinrichting Koningsdiep
6300 Natuurbescherming 3 65502000 Natuurbescherming,kapvergunningen
65502010 Natuurbescherming,aanlegvergunningen
65503010 Natuurbescherming,herstel landschapselementen
65503030 Natuurbescherming,subsidie It Fryske Gea
6301 Beheer Openbaar Groen 3 65601010 Openbaar groen,beleidsadvisering
65601020 Openbaar groen, begeleiding uitvoering
65601040 Groen beleid
65601050 Openbaar groen, beheer
65601060 Openbaar groen, beheersprogramma
6302 Onderhoud Openbaar Groen 2 62105030 Beplanting, beheerplan oude bomen
62105031 Beplanting, oude bomen, Uitvoering
62105040 Beplanting, overige bomen
62105041 Beplanting, overige bomen, Uitvoering
65602030 Openbaar groen,bomen
65603000 Openbaar groen,verkoop hout
65618000 Dorpsbossen
65618001 Dorpsbossen, Uitvoering
3 62105020 Beplanting_walhout
62105021 Beplanting, walhout, Uitvoering
65601000 Openbaar groen, beheer
65602000 Openbaar groen,onderhoud
65602001 Openbaar groen, cultuurlijk
65602003 Bedrijvenpark A7 Drachten
65602010 Openbaar groen,Woudengroep
65602020 Openbaar groen,aanpassing/omvorming
65602025 Openbaar groen,ecologisch bosplantsoen
65602026 Openbaar groen, ecologisch bosplantsoen
65602040 Openbaar groen,stortkosten
65602050 Openbaar groen,bosplantsoen
65602053 Openbaar groen,graskanten
65602054 Openbaar groen,vijvers
6400 Wegenbeheer 2 62101000 Wegen, kapitaallasten
62101040 Wegen, beheer
62101070 Wegen, juridische adviezen
62101100 Gem verkeers- en vervoersplan (GVVP)
6401 Onderhoud verhardingen 2 62102000 Verharding algemeen
62102025 Overige wegen verharding bubeko/bibeko Uitvoering
62102051 Trottoir verharding cluster Uitvoering
62109320 Inritten (geen bestemmingsplannen)
62109321 Inritten (geen bestemmingsplannen) clus Uitvoering
65615010 Recreatieve fietspaden
6402 Onderhoud Bermen 2 62103000 Bermen algemeen
62103010 Bermen maaien
62103011 Bermen Uitvoering
62103020 Bermen profileren
62109200 Onkruidbestrijding
62109210 Straatvegen
62109230 Schoonmaken wegen na ongevallen
62109240 Zwerfvuil
3 62109216 Overboeking straatvegen naar riolering
62109220 Bladruimen
6500 Openbaar Vervoer 2 62109020 Openbaar vervoer,bijdrage vervoersregio
3 62109030 Openbaar vervoer,buurtbusprojekt
62109060 Openbaar vervoer,onderhoud abri’s
6502 Verkeersveiligheid 3 62111000 Verkeersmaatregelen,kapitaallasten
62111010 Verkeersmaatregelen beheer
62112000 Verkeersveiligheid,koordinatie
62112010 Verkeersveiligheid,metingen
6503 Wegmeubilair 2 62104010 Bebakening, beheer
62104020 Bebakening, onderhoud
6504 Gladheidsbestrijding 2 62108000 Gladheidbestrijding algemeen
62108010 Gladheidsbestrijding, uitvoering
6600 Kunstwerken 2 62107000 beheer kunstwerken
62107010 Kunstwerken, onderhoud (bruggen)
62107012 Bediening bruggen
62107030 Beheer bediening onderhoud PHK
62107040 Kunstwerken, OH kade walbeschoeiing
62107050 Kunstwerken, OH steigers, duikers en tunnels
6601 Watergangen 2 62106000 Watergangen algemeen
62106010 Watergangen, hekkelen
62106015 Watergangen, Uitvoering
62109110 Walbeschoeiing
62109111 Walbeschoeiing cluster Uitvoering

Leave a Reply

Your email address will not be published.