Een nieuwe wethouder

Beste mensen van Opsterland,
Vijf jaar geleden werd Piet van Dijk door Opsterlands Belang voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Opsterland. Nu, vijf jaar later is het project Gorredijk Centrum Oost gerealiseerd, staat Dúnsân Bakkeveen en varen er boten door het PHK. Dit waren de zichtbare onderwerpen waarmee Piet van Dijk zich bezig heeft gehouden.Op de achtergrond bleek Piet van Dijk een dualist ‘pur sang’. In het dualisme is de gemeenteraad de baas, ze heeft een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wens van gemeenteraad. Regelmatig verzuchtte Piet van Dijk dat de partij die hem gevraagd had voor de positie van wethouder in Opsterland, in de praktijk vaak zijn grootste oppositiepartij was.Dat ervaart Opsterlands Belang als een compliment, zo is het dualisme bedoeld. Geen oppositie-coalitie grenzen, maar wisselende meerderheden op verschillende onderwerpen. Een zelfbewuste raad die gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor haar besluiten. Zo krijgen niet alleen de grootste partijen voor elkaar waar ze zich sterk voor maken. Ook kleine fracties hebben zo directe invloed op beleid waardoor het mandaat van de burger gewaarborgd blijft.

Op de driedaagse zomerraadcursus die ik recent samen met de aankomende wethouder bij ProDemos in Den Haag volgde, bleek dat Opsterland in dit opzicht democratischer en moderner te werk gaat dan menig andere gemeente in Nederland.

Piet van Dijk bleek een effectieve wethouder die, samen met de rest van B&W, met grote stappen ervoor zorgde dat Opsterland beetje bij beetje mooier werd. Soms waren die stappen zo groot dat partijen Piet uit ’t oog verloren en zich niet meegenomen voelden in ’t proces. De oorzaak: Piet van Dijk stelde het eindresultaat voorop.

Nadat Piet van Dijk bekend maakte dat hij burgemeester wordt van de mooie gemeente Aa en Hunze, hebben we uitgekeken naar een verbinder. Iemand van buiten die met een frisse blik objectieve oplossingen kan vinden voor interessante, complexe dossiers. Onze kandidaat moet gaan zorgen voor continuïteit, kwaliteit en verbinding.

Die kandidaat heeft Opsterlands Belang gevonden in de persoon van Anko Postma uit Nij Beets; een ondernemer, cultuurliefhebber, boerenzoon, netwerker, geschiedkundige, natuurliefhebber, vrijwilliger en ‘mensenmens’. De komende raadsvergadering stellen wij de raad dan ook voor Anko Postma te installeren als wethouder voor Opsterland.

Marcel van Opzeeland

Fractievoorzitter Opsterlands Belang

 
Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Opsterlands Belang: ‘Gebruik maairobots op sportvelden’

Bron : De Woudklank

BEETSTERZWAAG – Opsterlands Belang wil dat de gemeente Opsterland maairobots op de sportvelden gaat gebruiken, in plaats van het opnieuw aanbesteden van het maaien van de velden.

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: ,,Recent werd duidelijk dat Opsterland het maaien van sportvelden opnieuw zal moeten aanbesteden. Opsterlands Belang, de grootste partij in Opsterland, vindt een aanbesteding voor het beheer niet nodig want Opsterlands Belang is al jaren groot voorstander van maairobots. Uit de praktijk blijkt dat maairobots de sportvelden beter en betaalbaarder maaien dan zware tractoren.”

Bovendien wil Opsterlands Belang dat het college onderzoekt of mensen die gebruik maken van de participatiewet, aangesteld kunnen worden als sportveldbeheerder. Hans de Jong van Opsterlands Belang, heeft het college schriftelijk gevraagd of dit mogelijk is.

ODV tevreden over maairobot

Voetbalvereniging ODV uit Wijnjewoude is pilotvereniging sinds 2013. Voorzitter Rohaan: ,,Wij zijn zeer tevreden. Het resultaat is top. Je berijdt het veld niet meer met een zware machine, waardoor de zode minder dicht gaat zitten. Daardoor kan het water eerder weg en kunnen er meer wedstrijden gespeeld worden zonder dat het veld eronder lijdt. Het resultaat is dan ook dat ons B-veld dit jaar niet opnieuw ingezaaid hoefde te worden en dat er bijna geen wedstrijden zijn afgelast vanwege de staat van het veld.”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

(Artikel 39 Reglement van Orde)

 

 

Datum:

 

14 augustus 2017
Steller vragen: Hans de Jong (Opsterlands Belang)
Onderwerp:

 

Maaien sportvelden
Aanleiding:

Opsterlands Belang is al jaren enthousiast over het gebruik van maairobots voor sportvelden. In Wijnjewoude is, jaren na een pilot, voetbal vereniging O.D.V. nog steeds enthousiast.

 

Het college heeft naar aanleiding van vragen van Hans de Jong op 5 februari 2016 geantwoord dat de pilot niet verder wordt uitgebreid vanwege de mogelijke gevolgen voor mensen in de participatiewet.

 

Nu blijkt echter dat het maaien van de sportvelden is aanbesteed en wordt aangevochten door een bedrijf uit Tynaarlo op flinke afstand van Opsterland. Dus is het de vraag is of dit werk invloed heeft op werkgelegenheid in Opsterland.

 

Vragen:

 1. Kunt u de aanbesteding van het maaien van sportvelden stopzetten?
 2. Kunt u een aanbesteding opstarten voor maairobots op de Opsterlandse sportvelden?
 3. Is het mogelijk om mensen die gebruik maken van de participatiewet in verschillende dorpen aan te stellen als sportveld beheerder?

 

 

Indien nodig

Toelichting:

 

 

Opsterlands Belang is groot voorstander van maairobots omdat uit de praktijk blijkt dat deze de sportvelden beter en betaalbaarder maaien dan zware tractoren.

 

Pilot voetbalvereniging O.D.V uit Wijnjewoude stelt na 4 jaar ervaring bij monde van voorzitter Rohaan: “Wij zijn zeer tevreden. Het resultaat is top. Je berijdt het veld niet meer met een zware machine, waardoor de zode minder dicht gaat zitten. Daardoor kan het water eerder weg en kunnen er meer wedstrijden gespeeld worden zonder dat het veld eronder lijdt. Het resultaat is dan ook dat ons B veld dit jaar niet opnieuw ingezaaid hoefde te worden en dat er bijna geen wedstrijden zijn afgelast vanwege de staat van het veld.”

 

Ondertekening en naam: Hans de Jong (Opsterlands Belang)

 

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Schriftelijke vragen Opsterlands Belang over compensatie gebieden PHK

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

(Artikel 39 Reglement van Orde)

 

 

Datum:

 

7 juli 2017
Steller vragen: Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang)
Onderwerp:

 

Open houden Polderhoofdkanaal
Aanleiding:

Opsterlands Belang wil het Polderhoofdkanaal bevaarbaar houden. De gemeenteraad van Opsterland heeft miljoenen geïnvesteerd in de heropening van het Polder Hoofd Kanaal. Ons hebben geluiden bereikt dat de openingstijden in de toekomst mogelijk in gevaar zouden kunnen komen.

 

Vragen:

 1. Klopt het dat ten westen van Nij Beets compensatie gebieden voor het Polderhoofdkanaal ingericht zijn?
 2. Klopt het dat onder andere de groei van het aantal gestreepte waterroofkevers in die compensatiegebieden invloed heeft op de openingstijden van het Polderhoofdkanaal?
 3. Klopt het het Alddjip ten westen van Nij Beets uitloopt in die compensatiegebieden voor het Polderhoofdkanaal?
 4. Klopt het dat de hoeveelheid nitraten in het Alddjip ten westen van Nij Beets toeneemt?
 5. Klopt het dat de toename van nitraten in water leidt tot meer algengroei?
 6. Klopt het dat algengroei leidt tot vertroebeling van water?
 7. Klopt het dat vertroebeling van water een negatieve invloed heeft op het aantal gestreepte waterroofkevers?
 8. Klopt de conclusie dat door de toename van nitraten in de compensatiegebieden ten westen van Nij Beets dus de openingstijden van het Polderhoofdkanaal in de toekomst in gevaar komen (minder uren bevaarbaar)?
 9. Indien de toename van nitraten in de compensatiegebieden ten westen van Nij Beets de openingstijden van het Polderhoofdkanaal in gevaar brengen, ziet het college dan mogelijkheden om maatregelen te nemen om de groei van nitraten in het Polderhoofdkanaal naar beneden te brengen door bijvoorbeeld afspraken te maken met grondeigenaren die een strook naast het Alddjip niet bemesten en geen herbiciden gebruiken en daarvoor elders worden gecompenseerd?

 

Toelichting:

 

 

Opsterlands Belang wil het Polderhoofdkanaal bevaarbaar houden.

De gemeenteraad van Opsterland heeft stevig geïnvesteerd in de heropening van het Polder Hoofd Kanaal. Ons hebben geluiden bereikt dat de openingstijden in de toekomst mogelijk in gevaar zouden kunnen komen.

 

Ondertekening en naam: Marcel van Opzeeland (Opsterlands Belang)

 

De antwoorden van het college kunt u hier lezen

Brief college met beantwoording schriftelijke vragen openstelling Polderhoofdkanaal 2017-20663

Geplaatst in Feiten Getagd met , , ,

Universiteit Groningen: “Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency.”

Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. ‘Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter’, zegt onderzoeker bij Pro Facto in Groningen en promovendus  Bieuwe Geertsema.

Drijfzand
Minister Plasterk dacht bij zijn aantreden een miljard te kunnen bezuinigen door schaalvergroting. ‘Totaal niet te bewijzen, drijfzand’, zegt Geertsema (36), die op 5 januari in Groningen promoveert op het proefschrift The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation. Geertsema onderzocht de effecten van gemeentelijke herindelingen tussen 1997 en 2011. De promovendus: ‘Herindeling levert geen geld op en de publieke voorzieningen worden er ook niet beter van. Je zou namelijk nog kunnen denken dat fusering wellicht niet tot lagere kosten leidt, maar wél tot verbetering van de voorzieningen. Om dat laatste te onderzoeken, hebben we de waarde van de huizen voor en na een gemeentelijke herindeling bekeken. Als huizen meer waard worden, dan is het kennelijk aantrekkelijker om daar te wonen. Daar vinden we niets van terug. De conclusie is dat herindeling totaal geen effect heeft op het voorzieningenniveau.’

 

Samenwerking

Bieuwe Geertsema laat in zijn proefschrift niet alleen zijn licht schijnen over gemeentelijk herindeling, maar ook over intergemeentelijke samenwerking. Net als bij gemeentelijke fusies zijn ook bij samenwerkingsverbanden negatieve financiële effecten aangetoond, aldus Geertsema. ‘We hebben leningen vergeleken die gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en daarbij alle factoren gecontroleerd die van invloed kunnen zijn op de door de bank gevraagde rente. Het blijkt dat samenwerkingsverbanden 4 procent hogere kosten hebben voor identieke leningen.’

 

Controle

Volgens Geertsema lenen samenwerkingsverbanden tegen een hogere rente, omdat ze minder efficiënt werken door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur. Promovendus Geertsema: ‘De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.’

 

Alarmbellen

Bieuwe Geertsema voerde zijn promotieonderzoek grotendeels uit in opdracht van het COELO, het Groningse Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. COELO is regelmatig benaderd door partijen die zich verzetten tegen ophanden zijnde fusering, zo ook door het burgercomité in Haren dat zich verzet tegen fusering met Groningen en Ten Boer. Promovendus Geertsema ‘COELO kwam tot de conclusie dat fusie niet noodzakelijk was. De alarmbellen die zouden moeten rinkelen voordat je een gemeente tot een herindeling dwingt, rinkelden niet. Je zou kunnen denken dat kleinere gemeenten schaalvoordelen hebben, terwijl grotere gemeenten de nadelen ondervinden. Maar dat blijkt ook niet het geval. Denk daarom goed na over herindeling en realiseer je dat je er financieel niets mee opschiet en dat opschaling ook geen doelmatigheidsvoordelen heeft.’

Geplaatst in Feiten Getagd met , ,

Opsterlands Belang: Daders vernieling speeltuin draaien zelf op voor de kosten!

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland stelde vanavond de volgende vraag:

Recent zijn er stevige vernielingen gepleegd in een nieuwe Speeltuin in Ureterp en in ’t dorp Bakkeveen. Afgelopen weekeinde was ’t raak in Sparjebird en de speeltuin bij Talant in Beetsterzwaag waar bewoners van Talant en kinderen van heinde en verre samen komen spelen.

Volgens het bericht in de SA moest niet alleen het nieuwe speelkasteel het ontgelden, ook de reuzentafel met stoelen werd gesloopt. “Se hienen stoeptegels mei yn de rêchsek.” Een getuige werd zelfs door de vier vandalen door het hele dorp achtervolgd. Blijkbaar zijn de daders bekend.

Opsterlands Belang wil graag van ’t college weten of zij ervoor kan zorgen dat de daders persoonlijk op het gemeentehuis worden ontboden waarna de burgemeester de daders persoonlijk aanspreekt op hun schandelijke gedrag hen tevens wordt verteld dat zij als dader alle schade zullen gaan terugbetalen, tot de laatste cent!.

De burgemeester heeft ons geantwoord dat de speeltuinvereniging zal worden gevraagd aangifte te doen, waarna na opsporing door de politie, de rechter een schadevergoeding zal toewijzen. De burgemeester zal persoonlijk deze zaak volgen, daar is Opsterlands Belang bij mee.

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , ,

Jan van Dalen: Wanneer krijgt de burger z’n 4-procent-van-Rob terug?

“Kok heeft ons nooit het Kwartje van Kok terug gegeven. Geeft wethouder Jonkman de burgers van Opsterland wel de 4% van Rob terug?’  Dit vroeg Opsterlands Belang raadslid Jan van Dalen uit Bakkeveen aan de wethouder.

Voor het jaar 2016 moest er meer dan 4 ton worden bezuinigd, dat werd duidelijk bij de begrotingsbehandeling in 2015. Opsterlands Belang spartelde destijds als een ‘duveltje in een vat wijwater’ om die OZB verhoging voor burgers in de door ’t college voorgestelde begroting van van 170 duizend euro tegen te houden. Een motie met andere bezuinigingen haalde het niet, maar een tweede motie die samen met ChristenUnie en CDA haalde het nipt met 1 stem verschil. In die motie werd afgesproken dat als Opsterland de precario belasting mocht houden, de OZB verhoging bij de eerstvolgende begroting zou worden terug gedraaid.

Opsterlands Belang ziet echter dat de financiën voor de gemeente er rooskleurig uitzien. Dus willen we dat eerst deze belasting verhoging voor de burger van 170 duizend euro wordt teruggedraaid. Jan van Dalen zal binnenkort met een motie komen om te proberen de hele raad achter dit voorstel van Opsterlands Belang te krijgen.

 

Geplaatst in Fractie, Nieuws Getagd met , , , ,

Anko Postma wordt voorgedragen als opvolger Piet van Dijk

Op 22 juni 2017 is de fractie van Opsterlands Belang ondersteund door ‘t bestuur tot een unaniem besluit gekomen om Anko Postma (Nij Beets, 45 jaar) voor te dragen als nieuwe wethouder in de mooie gemeente Opsterland namens Opsterlands Belang.

Postma zal wethouder Piet van Dijk opvolgen, die in september 2017 burgemeester wordt in de gemeente Aa en Hunze.

Anko is een boerenzoon, geboren in Zevenhuizen, net over de Opsterlandse gemeentegrens. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is samen met zijn vrouw Esther eigenaar van Aepos, een adviesbureau dat onder andere mensen begeleidt in loopbaanstappen. Hij trekt zich nu uit het bedrijf terug. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van het Opsterlandse Iepenloftspul. In het verleden was Postma onder andere jarenlang voorzitter van Plaatselijk Belang Nij Beets, voorzitter peuterspeelzalen, bestuurder bij openluchtmuseum It Damshus en voorzitter van de samenwerkende musea in Zuid Oost Friesland.

Omdat Postma de huidige partijvoorzitter is van Opsterlands Belang, zal de partij op zoek gaan naar een nieuwe partijvoorzitter.

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: “Wij gingen voor continuïteit en kwaliteit. Anko heeft dat beide. Zijn verbindende kracht heeft hij al meerdere malen laten zien. We verwachten veel van hem. Ik ben ook blij dat het iemand vanuit onze eigen partij is, er waren meerdere kandidaten.

Geplaatst in Feiten Getagd met , , ,

Bestuur van Opsterlands Belang reageert op het vertrek van haar wethouder Piet van Dijk

In zijn vrije tijd heeft Piet van Dijk het druk met de schappen, geiten en andere dieren. (foto Sietse de Boer)

“Met Piet van Dijk verliezen wij een doortastende wethouder met kennis van zaken. Wij zullen hem missen als mens, collega Opsterlands Belanger en bestuurder. Al is het misschien lastig om nu afscheid te nemen toch vinden wij dit een fantastische kans voor Piet en wij wensen hem alle succes en plezier in Drenthe.

Als bestuur kijken wij met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren en zijn trots dat wij als lokale partij een burgemeester mogen leveren aan de gemeente Aa en Hunze.”

Anko Postma, Ymko de Graaf & Gea de Vries

Geplaatst in Feiten Getagd met , ,

Onze Piet van Dijk wordt burgemeester van Aa en Hunze

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is vanavond door de gemeenteraad van de Drentse gemeente Aa en Hunze voorgedragen als nieuwe burgemeester.

Van Dijk (54) is sinds oktober 2012 namens Opsterlands Belang wethouder in Opsterland. Hij maakte in kleinere kring er nooit een geheim van ooit eens burgemeester te willen worden. “En deze gemeente past helemaal. Toen ik in de profielschets las wat voor burgemeester men wilde, dacht ik direct: dit klopt. Men vroeg een vooruitstrevende bestuurder, met een informele stijl en iemand die graag onder de mensen is.”

Van Dijk voelt ook een band met Drenthe, zijn moeder komt uit Assen. “Ik ben in Beetsterzwaag geboren, maar wij luisterden thuis altijd naar Radio Drenthe.” Naar verwachting begint Van Dijk op 14 september in Drenthe. De voordracht moet nog wel worden bekrachtigd.

Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland van Opsterlands Belang zegt heel trots te zijn. “Je ziet niet zo vaak dat wethouders van lokale partijen burgemeester worden. Je weet dat Piet kwaliteit en ambitie heeft om burgemeester te worden. Je weet dat het een keer gaat komen, maar dit is wel eerder dan gedacht en gehoopt.”

bron Sa24

Geplaatst in Feiten

Ivoren torens opgeblazen door Opsterlands Belang

De titel van ons coalitie akkoord van 2014-2018 luidt “Krêft fan de mienskip”. Dat betekent dat we als gemeenteraad willen dat er goed gebruik gemaakt wordt van de kennis en vaardigheden uit de gemeenschap. Zo zijn het niet langer de ivoren torens uit Beetsterzwaag die weten hoe dorpen ingedeeld kan worden, maar kan juist de betrokken gemeenschap zelf met een plan komen. Door alle kennis van organisaties, inwoners en overheid met elkaar te delen, ontstaan betere plannen…zo is de gedachte.

Dus is het de hoogste tijd voor een bestuurlijk experiment.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , , ,